Stichting Glasrijk Tubbergen

Stichting Glasrijk Tubbergen beschikt over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst zijn aangemerkt als het algemeen belang dienend. Deze status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Inkomsten

Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI’s spreiden zich uit over:

Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Donateurs/Erflaters

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan,de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Uw giften aan onze stichting zijn dus -afhankelijk van uw persoonlijke situatie- fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij Stichting Glasrijk.

Overweegt u een gift of schenking? Neemt u dan aub contact op via info@glasrijk.nl