Stichting Glasrijk Tubbergen

Fiscaal nummer:  8066.56.682 KVK: 41032456

Stichting Glasrijk Tubbergen beschikt over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst zijn aangemerkt als het algemeen belang dienend.

Doelstelling Glasrijk:

Het jaarlijks organiseren van het evenement Glasrijk om daarmee Tubbergen regionaal, nationaal en internationaal te promoten.

Hoofdpunten Beleid:

  1. Glasrijk wordt jaarlijks georganiseerd met inzet van vele lokale onbezoldigde vrijwilligers en een onbezoldigd bestuur;
  2. Middelen worden verkregen uit subsidies van gemeente, provincie,  particuliere fondsen en sponsorbijdragen van lokale en regionale ondernemingen. Insteek is dat met de verkregen middelen de kosten van het organiseren van de jaarlijkse glaskunstexpositie gedekt kunnen worden.
  3. Het vermogen van Stichting Glasrijk Tubbergen wordt enkel en alleen aangewend voor het jaarlijks organiseren van het evenement Glasrijk. Een batig saldo in enig jaar wordt aangewend voor vervanging van de kassen waarin de glaskunstwerken worden tentoongesteld.

Beloningsbeleid:

Stichting Glasrijk Tubbergen heeft geen personeel of directie; het statutaire bestuur werkt onbezoldigd, evenals de vrijwilligers.

Algemene informatie over de ANBI-status:

De ANBI status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Inkomsten

Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI’s spreiden zich uit over:

Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Donateurs/Erflaters

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan,de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Uw giften aan onze stichting zijn dus -afhankelijk van uw persoonlijke situatie- fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij Stichting Glasrijk.

Overweegt u een gift of schenking? Neemt u dan aub contact op via info@glasrijk.nl

STEUN GLASRIJK